STROKOVNI CENTER PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Strokovni center

Igra

Rožice

Planinsko polje

Strokovni center

Mavrica na Planinskem polju

Grad Planina

Strokovni center

Grad Planina

Mavrica na Planinskem polju

Strokovni center

Planinsko polje

Okolica Planinskega gradu

Planinsko polje

Projekt Strokovni Center Planina financirata MIZŠ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe 9.2: »Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena«, specifični cilj projekta je »Pilotno preizkušen pristop za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

V skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 gre v okviru projekta za ukrep, ki predvideva razvoj skupnostnih programov in storitev ob deinstitucionalizaciji za posamezne ciljne skupine uporabnikov institucionalnega varstva s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki so sposobni delno samostojnega življenja, vključno z razvojem alternativnih in inovativnih oblik bivanja za vse starostne skupine uporabnikov.

Aktivnosti projekta so tako usmerjene v deinstitucionalizacijo vzgojnih zavodov, ki so zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ustanovljeni s strani države za eno skupino otrok s posebnimi potrebami – za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so v vzgojne zavode nameščeni z odločbo o namestitvi s strani centrov za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali po sklepu sodišča.

V okviru projekta v Sloveniji implementiramo inovativne storitve in programe za otroke in mladostnike, ki so nameščeni k nam. Preizkušamo nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, v samostojno življenje ali, če to zaradi različnih družinskih razmer ali otrokovih oz. mladostnikovih težav ni mogoče, v eno izmed samostojnih stanovanjskih enot, ki delujejo v okviru vzgojnega zavoda. Obravnavo prilagajamo njihovim potrebam in v največji možni meri vključujemo starše/skrbnike. Po drugi strani razvijamo programe preventivnega delovanja, da bi bilo v bodoče namestitev čim manj.

Koncept delovanja Strokovnega centra Planina smo utemeljili na stopenjski obravnavi in razvili naslednje programe:

- Mobilna služba pomoč družini na domu, z izrazito preventivno naravnanostjo in namenom preprečevanja institucionalne namestitve, kot tudi druge oblike mobilne pomoči na domu.

- STIS – Svetovalno-terapevtsko in izobraževalno središče nudi svetovalno delo, psihoterapevtske obravnave, zakonsko in družinsko terapijo, socialno- pedagoško delo na področju ČVM in drugih specifičnih motenj, ponudbo izobraževanj zainteresirani strokovni in laični javnosti. Vse naštete oblike dela so namenjene notranjim kot tudi zunanjim uporabnikom.

- Intenzivno deinstitucionalno obravnavo omogočamo z ustrezno usposobljenostjo in dodatnim strokovnim kadrom, kjer izhajamo iz potreb posameznika. Tovrstna obravnava omogoča poglobljeno individualno delo, saj je program sestavljen individualno za otroka/mladostnika, kateremu je namenjen.

- Deinstitucionalni procesi in vsebinska prenova bivalnih enot v terapevtsko-umetniško, obrtno in športno skupino, s poudarkom na krepitvi posameznikovih močnih področij, kar je osnovno izhodišče obravnave z namenom razvoja posameznikovih kompetenc za samostojno življenje.

- Terapevtska kmetija kot dislocirana bivanjska enota na inovativen način vključuje metode intenzivne delovne terapije v neposrednem stiku z naravo, vpetost človeka v življenjske cikle narave in nenehno skrb za živa bitja. Program dela na kmetiji je usmerjen k učenju kmetovanja, delovni disciplini, vztrajnosti, učenju tehničnih, gospodarskih in gospodinjskih del. Poudarja pa se tudi razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc za samostojno življenje.

- Mladinsko stanovanje kot prehodna oblika bivanja predstavlja zadnji korak na poti v samostojno življenje. Namenjena je mladostnikom, ki nimajo možnosti bivanja v domačem okolju. Ob mentorstvu strokovnih delavcev je končni cilj dokončanje šole, zaposlitev in samostojno življenje.

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information